طرز تهیه جغور بغور زنجان

طرز تهیه جغور بغور زنجان

جغور بغور معروف زنجان از غذاهای محلی آن منطقه می باشد . این غذا تهیه شده از جگر سیاه ، جگر سفید ، دل و قلوه گوسفند می باشد . در زنجان و آذربایجان به آن جغیر بغیر می گویند . طبخ جغور بغور به شهر هایی نسبت داده می شود که دامپروری در آنجا …

طرز تهیه جغور بغور زنجان ادامه »